بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی

|36075575|pfg|لینک دانلود فایل|باغ به مثابۀ تمثالی از بهشت، همواره در میان باورهای ایرانیان جایگاه مقدسی داشته است. برخلاف اندیشه های رایج مبنی بر هویت و ساختار یکسان باغ ایرانی در طول تاریخ، شاخصه های اصلی باغ سازی در ادوار گوناگون بسیار متغیّر بوده است. به نظر می رسد این تفاوت ه...
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی تطبیقی با غسازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصی فهای بهشتی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

باغ به مثابۀ تمثالی از بهشت، همواره در میان باورهای ایرانیان جایگاه مقدسی داشته است. برخلاف اندیشه های رایج
مبنی بر هویت و ساختار یکسان باغ ایرانی در طول تاریخ، شاخصه های اصلی باغ سازی در ادوار گوناگون بسیار متغیّر
بوده است. به نظر می رسد این تفاوت ها با تغییر آیین های دینی که تعاریف متفاوتی از بهشت آرمانی ارائه م یدهند،
نمود بارزتری یافته و مستلزم تأملی دقی قتر است. این پژوهش سعی بر این دارد تا ضمن بررسی مصادیقی از دوران
ساسانی و دستیابی به الگوی کلی باغ سازی در این مقطع، تغییرات صورت گرفته در آن را با ورود به دوران اسلامی
ارزیابی کند؛ همچنین با بررسی شاخصه های بهشت آرمانی و مبانی نظری مرتبط با این مقوله در ادیان زرتشت و
اسلام، حکمت دستیابی به این الگوها و دلایل تفاوت های کالبدی باغ های این دو دوره مشخص م یشود. در این
تحقیق، با استناد به آموزه های اوستا و قرآن و سایر منابع دینی، با روش تحقیق تفسیری تاریخی شاخصه های
مورد اشاره در توصیف باغ های بهشتی تبیین می شود؛ سپس با روش تطبیقی به بازبینی مبانی نظری باغ سازی
ایرانی در دوران ساسانی و اسلامی م یپردازیم تا امکان انطباق مؤلفه ها و عناصر باغ ایرانی با مبانی نظری فرهنگ
دینی )زرتشتی و اسلامی( فراهم شود. بررسی ها نشان می دهد صفات و مفاهیم نمادین مرتبط با باغ سازی، مبنایی
فرهنگی و صبغ های دینی دارد و ویژگ یهای خود را از صفات بهشت آرمانی مذهب و آیین حاکم بر جوامع م یگیرد
و همین تفاوت هاست که به ساختارها و الگوهای کالبدی متفاوت در هر برهه از زمان می انجامد. تمدن ایران در
دورۀ رواج و گسترش آیین های میترایی، مزدیسنا و زرتشتی با تفسیر ویژه از طبیعت به تقدیس آن م یپرداخت؛ اما
با ورود دین اسلام، احترام به طبیعت جای تقدیس آن را گرفت و به تبع آن، تغییرات کالبدی چشمگیری از منظر
برون گرایی درون گرایی، محوربندی، موقعیت قرارگیری، تعداد طبقات کوشک و... در باغ های ایرانی ب هوجود آمد.
بررسی ها حاکی از آن است که کوشک های ساسانی نسبت به اسلامی، بعد درون گرای قو یتری نسبت به طبیعت
پیرامونی داشته اند؛ با این حال، مرزبندی و تعریف حریمی مشخص برای باغ، با آغاز دورۀ اسلامی معنی و مفهوم
می یابد. با گذر از دوران ساسانی به اسلامی، محوربندی و تقسیمات کلی پلان باغ ها از تقسیمات دوتایی به الگوی
چهارباغ متحول و بر تعداد طبقات کوشک ها نیز افزوده شد.


مطالب دیگر:
📝انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی و استدلالهای حاکم بر آن📝بهسازی زمین سد شهریار میانه به روش جت گروتینگ📝بهسازی پی آبرفتی به روش تزریق با فشار بالا📝بررسی تاثیر روابط اجتماعی و فامیلی بر رفتار های انسانی (آپدیت شده)📝مدل سازی و حل مساله زمانبندی کار کارگاهی با زمانهای آماده‌سازی وابسته به توالی📝بررسی موضع هنرمندان ایرانی به هنر ویدیویی📝طراحی شتاب دهنده حلقوی برای پروتون تراپی📝تفسیر حقوق مدنی در قانون مدنی📝تفسیر معماری قدسی در مساجد امام و شیخ لطف الله اصفهان و بررسی نتایج آن📝بررسی تاثیر عقاید مذهب شیعه بر ارتباطات فضایی مساجد شیعی📝نقش بازارها و ابزارهای سیاست برای ضایعات و بازیافت آنها📝بررسی تاثیر صله ارحام بر ارتباطات خویشاوندی📝بررسی انواع خاکها و راهکارهای متفاوت برای اصلاح و بهتر شدن آنها📝بررسی راهکارهای متفاوت بهسازی خاک در ایران📝بررسی خاکهای مساله دار و روشهای بهسازی آنها در ایران📝بررسی پیدایش و عوامل موثر بر اجرای موفق دولت الکترونیک و موانع اجرای آن📝بررسی مقایسه ای جایگاه مدیریت دانش📝بهره وری نیروی انسانی📝تاثیر اخلاق حرفه ای بر مسئولیت پذیری کارکنان📝حقوق مکتسبه اشخاص و تاثیرآن بر عقد اجاره موقوفه در حقوق ایران📝تحلیل کانونی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری سازمانی و رضایت شغلی در بیمارستان ها(مورد: بیمارستان امام رضا علیه السلام)📝بررسی رابطه سیستم اتوماسیون اداری با تحول سازمانی از طریق فرایند SWOT با تکنیک تحلیل عاملی📝مقارنه ی التهامی و خاقانی در سوگ فرزند📝الگوی اخلاقی در دیوان ابوالحسن التهامی📝امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان